Informace pro pacienty a ubytované hosty v Lázeňském léčebném domě PRAHA v Luhačovicích.

Dnem 25.5.2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů. z platné právní úpravy zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů vyplývá řada zákonných norem, na které klade naše společnost zvláštní důraz. V následujícím textu Vám nastiňujeme některá důležitá ustanovení pro ochranu Vašich osobních údajů vyplývajících z platných zákonných norem.

1/ Jaké údaje zpracováváme:

U ubytovaných hostů a pacientů (dále klient):

 • jméno a příjmení, příp. titul
 • datum narození (rodné číslo a zdravotní pojišťovnu v případě léčby pro ZP)
 • adresu trvalého pobytu
 • telefonní a případně e-mailové spojení
 • v případě pobytu cizinců údaje vyžadované ze zákona pro hlášení pobytu cizinců (státní občanství, číslo cestovního dokladu, číslo víza)
 • u pacientů na KLP a PLP údaje obsažené v návrhu léčebně rehabilitační péče sepsané ošetřujícím lékařem a zaslané do naší léčebny zdravotní pojišťovnou, se kterými je pacient proti podpisu seznámen
 • údaje o absolvovaných léčebných procedurách a vyšetřeních 
 • údaje o úhradě pobytu

 

2/   na základě čeho, za jakým účelem a jak dlouho zpracováváme osobní údaje klientů

 • údaje zpracováváme na základě právního vztahu mezi klientem a našimi lázněmi  jehož předmětem je poskytování léčebně rehabilitační péče, stravování, ubytování a léčení.
 • Účelem takového zpracování osobních údajů je poskytování dohodnutých služeb. Obdobně též údaje o  absolvovaných léčebných pobytech zpracováváme na témže právním základě.
 • V případě hrazených služeb lázeňské léčebně rehabilitační péče (komplexní nebo příspěvkové péče) se k němu přidává rovněž naše povinnost poskytnout zdravotní pojišťovně údaje o výkonech zdravotní péče poskytnutých klientům v našich zařízeních a další údaje vyžadované zdravotními pojišťovnami a umožnit jejich kontrolu pojišťovnami.
 • V případě cizinců zpracováváme údaje nutné pro hlášení pobytu cizinců, a to na základě povinnosti uložené zákonem č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Toto zpracování provádíme výhradně za účelem splnění uvedené povinnosti, zahrnuje předání údajů obsažených v přihlašovacím tiskopise cizinecké policii.
 • V případě, kdy  nám klient poskytl souhlas ke zpracovávání kontaktních údajů a údajů o pobytech u nás, zpracováváme tyto údaje na základě jeho souhlasu . Účelem  zpracování je zde naše možnost informovat klienty o nabídkách našich služeb a výrobků.
 • Za účelem poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče a souvisejících služeb zpracováváme údaje o poskytnuté péči po dobu  léčebného pobytu klienta v našich lázních a po jeho ukončení po dobu, po kterou je zdravotní pojišťovna na základě obecně závazných právních předpisů oprávněna provést kontrolu poskytnutých hrazených služeb a jejich vyúčtování. Obdobně v případě příspěvkové péče, či v případě péče hrazené samoplátcem zpracováváme údaje  o poskytnuté péči po dobu, v níž je samoplátce oprávněn zpochybnit poskytnutí péče.
 • Účetní a daňové doklady, kterými poskytnutou péči vyúčtováváme, obsahují též některé osobní údaje (jméno a příjmení klienta, typ poskytnuté služby, datum vystavení dokladu). Tyto doklady uchováváme pouze pro účely splnění povinností stanovených relevantními účetními a daňovými právními předpisy, po dobu uloženou těmito předpisy.
 • V našich lázních nedochází k případům zpochybnění poskytnutých služeb zdravotní pojišťovnou, či  klientem - samoplátcem. Pokud by k takovému případu došlo, byli bychom nuceni zpracovávat údaje o poskytnuté péči po dobu trvání sporu, a to výhradně za účelem ochrany našich práv v takovémto sporu. V případě takovéhoto zpracování osobních údajů   bychom  klienta o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovali.
 • V případě údajů, které zpracováváme na základě  souhlasu klienta, je doba zpracování omezena dobou platnosti souhlasu, zpravidla 10 let, není-li souhlas odvolán dříve.

 3. Zpřístupnění a předání osobních údajů.

 • osobní údaje pacientů  zpřístupňujeme výhradně příslušné zdravotní pojišťovně, pro účely kontroly, která je zdravotním pojišťovnám uložena obecně závaznými právními předpisy (zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
 • Pokud jde o samoplátce poskytnuté péče, pak  osobní údaje nejsou nikomu zpřístupněny.
 • V případě cizinců jsou osobní údaje obsažené v přihlašovacím tiskopise předány cizinecké policii.
 • osobní údaje mohou být předány třetím stranám zajišťujícím pro naší společnost podpůrné činnosti – odeslání  zásilek, vymáhání pohledávek, či právní služby. Tyto třetí strany jsou v postavení zpracovatele osobních údajů, předáváme jim pouze osobní údaje nezbytné pro daný účel (rozesílání zásilek, vymáhání pohledávek, či právní služby), a to pouze údaje těch klientů, kterých se konkrétní podpůrná činnost týká. Zpracovatele osobních údajů zajišťující výše uvedené činnosti pečlivě vybíráme, také je průběžně měníme a doplňujeme, vzhledem k těmto aktualizacím a změnám jsme připraveni klientu k písemnému, či  e-mailovému dotazu sdělit aktuální seznam takovýchto subjektů, u nichž připadá v úvahu předání  výše uvedených údajů.
 • osobní údaje našich klientů nepředáváme do jiných zemí.

 4. práva klientů dle platné právní úpravy

 •  právo přístupu ke svým osobním údajům,  které  zpracováváme,
 •  právo na  opravu  osobních údajů v případě, že by byly v kterémkoli směru nesprávné, či nepřesné,
 • v případě, že klient zjistí nebo se domnívá, že provádíme  zpracování jeho  osobních údajů, které jsou v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména pokud by osobní údaje byly nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má právo požádat nás o vysvětlení a také požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav (např. blokováním, provedením opravy, doplnění nebo likvidací osobních údajů klienta),
 • právo požadovat výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,
 • právo vznést námitku proti zpracování za účelem posouzení, zda došlo k porušení povinností uložených nám platnou právní úpravou,
 • v případě, kdy osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, máte právo odvolat souhlas,
 • kromě výše uvedeného má klient rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha
 • klient má rovněž právo na přenositelnost těch údajů, které  nám poskytl a které zpracováváme na základě nezbytnosti jejich zpracování pro účely plnění smlouvy.
 • V případě jakýchkoli nejasností, či dotazů ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit písemně na adrese:

KNEBL, spol. s r.o., Lázeňský léčebný dům PRAHA, Leoše Janáčka 379,  763 26 Luhačovice, tel. 577131102, e-mailem na adrese info@luhacovicepraha.com  

 

V Luhačovicích 24. 5. 2018